بسم الله و با مدد از او که نزدیک کننده دلهای امتهای مختلف به همدیگر است

رسانه مرزنامه با نشانی https://marzname.ir و همچنین http://sarhadat.ir با تکیه بر توان تجربی و آکادمیک جمعی از کارشناسان حوزه مرز کشور برای اطلاع رسانی و بررسی فرصت ها و معضلات این حوزه راه اندازی شده است .